PV Spot Price ($USD)

EnergyTrend通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。EnergyTrend 能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。

多晶矽 (Polysilicon)

項目 高點 低點 均價 漲跌幅
Poly Price (Per KG) 17.20 13.65 15.000
-9.91 %
LastUpdate:2017-03-29 (GMT+8)

矽晶圓 (Wafer)

項目 高點 低點 均價 漲跌幅
Super High Efficiency Multi-Si Wafer (156mm x 156mm) 0.62 0.58 0.600
-7.69 %
High Efficiency Multi-Si Wafer (156mm X 156mm) 0.62 0.56 0.600
-3.23 %
Mono-Si Wafer (156mm x 156mm) 0.87 0.79 0.805
0 %
LastUpdate:2017-03-29 (GMT+8)

電池片 (Cell)

項目 高點 低點 均價 漲跌幅
High Efficiency Multi-Si Cell (Per Watt) 0.240 0.19 0.200
0 %
Taiwanese Multi-Si Cell (Per Watt) 0.20 0.19 0.195
0 %
Chinese Multi-Si Cell (Per Watt) 0.20 0.19 0.194
0 %
Mono-Si Cell (Per Watt) 0.300 0.24 0.242
0 %
LastUpdate:2017-03-29 (GMT+8)

矽基模組 (Module)

項目 高點 低點 均價 漲跌幅
Multi-Si Module (Per Watt) 0.37 0.32 0.364
-0.55 %
Mono-Si Module (Per Watt) 0.38 0.36 0.376
0 %
LastUpdate:2017-03-29 (GMT+8)