DRAM市場快訊_20200205

  • 會員方案 : DRAM市場快訊
  • 發佈日期 : 2020-02-05
  • 更新頻率 : 每周
  • 報告格式 : PDF

合約價大多已經在農曆年前議定完畢,而在農曆年中開始逐漸擴大的武漢肺炎病毒並未影響已定案的合約價格...


分析師介紹
郭祚榮    研究副總
研究領域: DRAM, Server DIMM, Consumer DRAM
吳雅婷    資深協理
研究領域: PC DRAM, Server DRAM, Mobile DRAM, Smartphone